Inspektor/Starszy inspektor w Zespole ds. BHP i ppoż w Wydziale Kadr i Organizacji K 29/24

Data publikacji: 2024-02-11
Wygasa: 2024-02-13
 • Miejsce: Gdańsk, Pomorskie, Polska
Prezydent Miasta Gdańska na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12

Inspektor/Starszy inspektor w Zespole ds. BHP i ppoż w Wydziale Kadr i Organizacji

Od kandydatów/kandydatek przystępujących do naboru oczekujemy:

- wymagania niezbędne

zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy lub wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

5-letni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego lub min. 3-letni staż pracy w przypadku wykształcenia wyższego;

ukończone szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp;

znajomość przepisów: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w zakresie BHP, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

umiejętność obsługi komputera (m.in. pakiet MS Office, Teams);

obywatelstwo polskie;

nieposzlakowana opinia;

niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

- wymagania dodatkowe

staż pracy w służbie bhp zależnie od stanowiska;

uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa mile widziane;

doświadczenie w procesie opracowywania oceny ryzyka zawodowego i doradztwa w tym zakresie;

umiejętność pracy w zespole;

umiejętność prowadzenia szkoleń;

umiejętność przekonywania, argumentowania i prowadzenia dyskusji z łatwością publicznego zabierania głosu;

umiejętność budowania dobrych relacji;

systematyczność, dokładność, otwartość.

 

Do zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało:

Zadania dla służby BHP określono w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby BHP z dnia 2.09.1997 r. (Dz. U. Nr 109 poz. 704, zmienione w 2004 r. Nr 246 poz. 2468) a w szczególności realizacja następujących zadań:

przeprowadzanie kontroli warunków pracy ze szczególnym uwzględnieniem prac oraz stanowisk przy których zatrudniane są kobiety oraz osoby niepełnosprawne;

doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach;

inicjowanie i propagowanie różnych form popularyzacji problematyki bhp;

prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej zagadnień bhp;

współpraca z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi, firmami i instytucjami w zakresie kontroli oraz organizacji szkoleń z zakresu BHP;

udział w dokonywaniu ryzyka zawodowego;

udział w ustalaniu przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy dokonywanych przez zespół powypadkowy oraz chorób zawodowych;

udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;

zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp w stosowanych i nowo wprowadzanych procesach pracy;

prowadzenie zagadnień związanych z gospodarką odzieżą roboczą i ochronną w tym i ekwiwalentem za jej pranie oraz okulary do obsługi monitorów ekranowych;

sporządzanie okresowych analiz i zestawień z zakresu bhp.

 

Kandydatom/kandydatkom oferujemy:

umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy lub na czas nieokreślony;

wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo,

/w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

W razie konieczności gotowość do pracy wykraczającej poza zakres czynności i wyznaczone godziny, uczestnictwo w delegacjach krajowych i zagranicznych

miejsce pracy: Urząd Miejski w Gdańsku,

specyfika pracy: praca biurowa oraz praca w terenie związana z realizacją zadań,

wynagrodzenie zasadnicze w wysokości zależnej od posiadanego doświadczenia i kompetencji,

/zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych/,

dodatek stażowy

/zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2009 r. o pracownikach samorządowych/,

dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”

/zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,

przewidywany termin zatrudnienia: marzec 2024 r.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

Curriculum Vitae (CV);

list motywacyjny;

kserokopia dyplomu ukończenia szkoły średniej, ukończenia studiów;

kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie z obecnego zakładu pracy potwierdzające staż pracy lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie;

inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności;

wypełnione i podpisane oświadczenie zgodnie ze wzorem

* w przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

 

Wzór oświadczenia (34 KB, doc) do pobrania.

 

Dokumenty potwierdzające staż pracy, doświadczenie lub kompetencje nabyte w trakcie pracy lub nauki zagranicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku prawnego, na podstawie którego świadczona była praca zagranicą.

 

Dalsze etapy rekrutacji zostaną przeprowadzone w następujący sposób:

Kandydaci/kandydatki spełniający/ce wymagania niezbędne, zakwalifikowani do kolejnego etapu, otrzymają zaproszenie do udziału w spotkaniu rekrutacyjnym, które odbędzie się w siedzibie Urzędu lub z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. Jednocześnie kandydaci zostaną poinformowani o  planowanym przebiegu spotkania, w tym o wykorzystywanych podczas naboru narzędziach rekrutacyjnych. 

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przekroczył 6%.

 

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Gdańsku, z siedzibą 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12.

Dane kontaktowe:

- ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk,

- tel. +48 58 323-60-00,

- e-mail: umg@gdansk.gda.pl.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod@gdansk.gda.pl.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji na stanowiska pracy w Urzędzie.

Dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.

Okresy przechowywania Państwa danych osobowych: w przypadku wygrania naboru Państwa dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej, dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, na potrzeby której została wyrażona zgoda, dokumenty aplikacyjne spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym został przeprowadzony nabór, dokumenty aplikacyjne nie spełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze zostaną zniszczone w sposób mechaniczny przez Wydział Kadr i Organizacji po upływie miesiąca od daty wpływu dokumentów do Urzędu.

Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu na okres co najmniej 3 miesięcy. Państwa dane osobowe są przekazywane podmiotom przetwarzającym w związku z realizacją umów zawartych przez Urząd Miejski w Gdańsku, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np. dostawcom usług IT.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno nastąpić w trybie analogicznym jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa jest obligatoryjne. Zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji. Podanie pozostałych danych (nie objętych wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze) jest dobrowolne, jednak zaniechanie ich podania utrudni realizację procesu rekrutacji.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

 

 Do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci/kandydatki, którzy/re:

złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty

spełniają wszystkie wymagania niezbędne

 

Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 – pokój nr 40 w zamkniętych kopertach lub przesyłać na adres:

Urząd Miejski w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

z następującą adnotacją:

„nabór na stanowisko urzędnicze:

Inspektor/Starszy inspektor w Zespole ds. BHP i ppoż w Wydziale Kadr i Organizacji K  29/24”

w terminie od 07.02.2024 r. do 21.02.2024 r., decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

 

Informacje o wyniku naboru prowadzonego na zasadzie jawności i konkurencyjności zostaną upowszechnione w BIP www.gdansk.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

 

Informujemy, że nadsyłanych ofert nie zwracamy.

 

Skontaktuj się Podziel się

Podobne ogłoszenia

 • Sprzątaczka
  Mokotów (Mazowieckie)
  Opis oferty pracy:Zatrudnimy osobę na stanowisko woźnej na 1/4 etatu (10 h/tydzień). Praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 9:30. Zatrudnienie od już.Wymagania:- umiejętność łatwego nawiązywania kontaktu ze współpracownikami, rodzicami i...
 • Pomoc nauczyciela
  Bielsko-Biała (Śląskie)
  Opis oferty pracy:Poszukuję pracownika na stanowisko pomoc nauczyciela na pełny etat.Praca w godzinach 8:00-16:00. Oferta dotyczy roku szk. 2024/25 od 01.09.2024 r.Wymagania:Predyspozycje do pracy z małymi dziećmi; umiejętność pracy w zespole i współ...
 • Specjalista
  Drobnin (Wielkopolskie)
  Opis oferty pracy:Stanowisko: starszy księgowyWymagania:Wymagania kwalifikacyjne: wykształcenie wyższe (ukończenie studiów potwierdzone dyplomem umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku) – staż pracy 2 lata lub wykształcenie średnie (średnie lu...