Podinspektor/Inspektor/Starszy inspektor/Główny specjalista ds. projektów europejskich w Wydziale Środowiska K 27/24

Data publikacji: 2024-02-11
Wygasa: 2024-02-13
 • Miejsce: Gdańsk, Pomorskie, Polska
Prezydent Miasta Gdańska na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12

Podinspektor/Inspektor/Starszy inspektor/Główny specjalista ds. projektów europejskich w Wydziale Środowiska

Od kandydatów/kandydatek przystępujących do naboru oczekujemy:

- wymagania niezbędne

wykształcenie wyższe;

bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office);

obywatelstwo polskie;

nieposzlakowana opinia;

niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

- wymagania dodatkowe

wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, zarządzania, prawa lub administracji, filologii angielskiej;

doświadczenie w rozliczaniu i koordynowaniu projektów europejskich,

znajomość programu Horyzont 2020, Horyzont Europa;

umiejętność nawiązywania kontaktów;

uprzejmość w kontaktach z interesantami;

dokładność, obiektywizm, terminowość;

inicjatywa i samodzielność w pracy;

umiejętność organizowania pracy na zajmowanym stanowisku;

kreatywność.

 

Do zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało:

gromadzenie i udostępnianie informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia finansowego z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w zakresie adaptacji do zmian i ochrony klimatu oraz środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zadań wskazanych w Planie Adaptacji Miasta Gdańska do Zmian Klimatu do roku 2023;

inicjowanie oraz prowadzenie projektów partnerskich z regionalnej Unii Europejskiej w  zakresie adaptacji do zmian i ochrony klimatu oraz środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zadań wskazanych w Planie Adaptacji Miasta Gdańska do Zmian Klimatu do roku 2023;

współpraca z jednostkami miejskimi w pozyskiwaniu środków zewnętrznych

przygotowanie informacji z zakresu realizowanych projektów do Miejskiego Informatora Środowiskowego i Gdańskiego Forum Zmian Klimatu;

udział w realizacji i koordynacji Planu Adaptacji Miasta Gdańska do zmian klimatu do roku 2023;

koordynowanie działań projektowych;

promocja realizowanych projektów;

prowadzenie rozliczeń projektów;

sporządzanie w okresach określonych w umowie o dofinansowanie, sprawozdań z projektów finansowanych ze środków zewnętrznych realizowanych przez Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego;

reprezentowanie Miasta w międzynarodowych projektach partnerskich, sieciach współpracy oraz innych inicjatywach Komisji Europejskiej w zakresie pracy Referatu i Wydziału;

odpowiedzi na zapytania o informację publiczną zgodnie z zakresem obowiązków;

doraźna pomoc przy wnioskach o udzielenie dotacji w zakresie pracy Referatu;

udział w wydarzeniach i kampaniach edukacyjnych organizowanych przez Referat;

udział w naradach i spotkaniach organizowanych przez inne wydziały UM oraz instytucje zewnętrzne;

archiwizacja dokumentów;

pomoc przy organizacji pracy Gdańskiego Forum Zmian Klimatu i rady forum;

pomoc przy innych działaniach Referatu.

 

Kandydatom/kandydatkom oferujemy:

umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy lub na czas nieokreślony;

wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo,

/w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

Sporadycznie konieczność pracy w innych godzinach niż przewidziane w Regulaminie pracy.

miejsce pracy: Urząd Miejski w Gdańsku,

specyfika pracy: praca biurowa,

wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 4300,00 – 5500,00 zł brutto, w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji,

/zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych/,

dodatek stażowy

/zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych/,

dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”

/zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,

przewidywany termin zatrudnienia: marzec 2024 r.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

Curriculum Vitae (CV);

list motywacyjny;

kserokopia dyplomu ukończenia studiów;

kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy potwierdzające staż pracy;

inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności;

wypełnione i podpisane oświadczenie zgodnie ze wzorem

* w przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

 

Wzór oświadczenia (34 KB, doc) do pobrania.

 

Dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie pracy lub nauki  za granicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku prawnego, na podstawie którego świadczona była praca za granicą.

 

Dalsze etapy rekrutacji zostaną przeprowadzone w następujący sposób:

Kandydaci/kandydatki spełniający/ce wymagania niezbędne, zakwalifikowani/e do kolejnego etapu, otrzymają zaproszenie do udziału w spotkaniu rekrutacyjnym, które odbędzie się w siedzibie Urzędu lub z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. Jednocześnie kandydaci zostaną poinformowani o  planowanym przebiegu spotkania, w tym o wykorzystywanych podczas naboru narzędziach rekrutacyjnych. 

 

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przekroczył 6%.

 

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Gdańsku, z siedzibą 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12.

Dane kontaktowe:

- ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk,

- tel. +48 58 323-60-00,

- e-mail: umg@gdansk.gda.pl.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod@gdansk.gda.pl.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji na stanowiska pracy w Urzędzie.

Dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.

Okresy przechowywania Państwa danych osobowych: w przypadku wygrania naboru Państwa dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej, dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, na potrzeby której została wyrażona zgoda, dokumenty aplikacyjne spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym został przeprowadzony nabór, dokumenty aplikacyjne nie spełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze zostaną zniszczone w sposób mechaniczny przez Wydział Kadr i Organizacji po upływie miesiąca od daty wpływu dokumentów do Urzędu.

Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu na okres co najmniej 3 miesięcy. Państwa dane osobowe są przekazywane podmiotom przetwarzającym w związku z realizacją umów zawartych przez Urząd Miejski w Gdańsku, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np. dostawcom usług IT.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno nastąpić w trybie analogicznym jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa jest obligatoryjne. Zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji. Podanie pozostałych danych (nie objętych wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze) jest dobrowolne, jednak zaniechanie ich podania utrudni realizację procesu rekrutacji.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

 

 

Do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci/kandydatki, którzy/re:

złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty

spełniają wszystkie wymagania niezbędne

 

Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 – pokój nr 40 w zamkniętych kopertach lub przesyłać na adres:

Urząd Miejski w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

z następującą adnotacją:

„nabór na stanowisko urzędnicze:

Podinspektor/Inspektor/Starszy inspektor/Główny specjalista ds. projektów europejskich w Wydziale Środowiska K 27/24”

w terminie od 07.02.2024 r. do 21.02.2024 r., decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

Informacje o wyniku naboru prowadzonego na zasadzie jawności i konkurencyjności zostaną upowszechnione w BIP www.gdansk.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

 

Informujemy, że nadsyłanych ofert nie zwracamy.

 

Skontaktuj się Podziel się

Podobne ogłoszenia

 • Sprzątaczka
  Mokotów (Mazowieckie)
  Opis oferty pracy:Zatrudnimy osobę na stanowisko woźnej na 1/4 etatu (10 h/tydzień). Praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 9:30. Zatrudnienie od już.Wymagania:- umiejętność łatwego nawiązywania kontaktu ze współpracownikami, rodzicami i...
 • Pomoc nauczyciela
  Bielsko-Biała (Śląskie)
  Opis oferty pracy:Poszukuję pracownika na stanowisko pomoc nauczyciela na pełny etat.Praca w godzinach 8:00-16:00. Oferta dotyczy roku szk. 2024/25 od 01.09.2024 r.Wymagania:Predyspozycje do pracy z małymi dziećmi; umiejętność pracy w zespole i współ...
 • Specjalista
  Drobnin (Wielkopolskie)
  Opis oferty pracy:Stanowisko: starszy księgowyWymagania:Wymagania kwalifikacyjne: wykształcenie wyższe (ukończenie studiów potwierdzone dyplomem umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku) – staż pracy 2 lata lub wykształcenie średnie (średnie lu...