specjalista ds. kadr

Data publikacji: 2023-10-31
Wygasa: 2023-12-01
  • Miejsce: Kraków, Kraków, Małopolskie, Poland
Zatrudnię specjalistę ds. kadr; wymiar 0,25 etatu - planowany od 01stycznia 2024 r.
Wymagania: doświadczenie w prowadzeniu spraw kadrowych w jednostkach oświatowych, znajomość przepisów z zakresu prawa pracy Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, ubezpieczeń społecznych. biegła znajomość oprogramowania biurowego MS Office, znajomość programów kadrowych: ZSZO, programu SIO i programu sprawozdawczego GUS.
umowa na czas określony na 3 miesiące z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony ; podległość służbowa Dyrektorowi Samorządowego Przedszkola nr 80.
-wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. (t. j. Dz. U. 2018 poz. 936) oraz regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych w Samorządowym Przedszkolu nr 80 w Krakowie.
Wymagane dokumenty:
-CV i list motywacyjny;
-kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
-dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe oraz wymagany staż pracy;
-oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na wykonywanie pracy na danym stanowisku;
-oświadczenie o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
-oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
-Dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.
1. Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko specjalisty ds. kadr" należy składać osobiście w sekretariacie Samorządowego Przedszkola nr 80 w Krakowie, ul. Kotlarska 5a w godzinach od 8 :00 do 15:00 ,w terminie do 30.11.23Skontaktuj się Podziel się

Podobne ogłoszenia