Podinspektor/Inspektor w Wydziale Polityki Gospodarczej K 25/24

Data publikacji: 2024-02-11
Wygasa: 2024-02-13
 • Miejsce: Gdańsk, Pomorskie, Polska
 

Prezydent Miasta Gdańska na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  w Urzędzie Miejskim w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12

Podinspektor/Inspektor w Wydziale Polityki Gospodarczej

Od kandydatów/kandydatek przystępujących do naboru oczekujemy:

- wymagania niezbędne 

wykształcenie wyższe;

2 lata udokumentowanego doświadczenia zawodowego w pracy biurowej;

umiejętność redagowania jasnych i zwięzłych pism;

umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji;

umiejętność logicznego myślenia;

umiejętność czytania i interpretowania przepisów prawnych;

umiejętności analityczne w zakresie zagadnień finansowych;

znajomość zagadnień z zakresu zamówień publicznych oraz finansów publicznych;

umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office);

obywatelstwo polskie;

nieposzlakowana opinia;

niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

- wymagania dodatkowe

doświadczenie w pracy w administracji publicznej;

znajomość języka angielskiego;

zaangażowanie w realizację zadań;

umiejętność pracy w zespole;

zorientowanie na realizację zadań;

nastawienie na rozwój własny i podnoszenie kwalifikacji;

samodzielność w pracy;

łatwość nawiązywania kontaktów oraz bezkonfliktowość;

dokładność i systematyczność;

odpowiedzialność;

lojalność i dyskrecja;

wysoka kultura osobista.

 

Do zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało:

prowadzenie dokumentacji finansowej wydziału, w tym sporządzanie dokumentów finansowych, ich opracowywanie finansowe oraz rejestracja w dedykowanych systemach finansowo-księgowych;

prowadzenie spraw zamówień publicznych wydziału, w tym rejestracja dokumentów w dedykowanym systemie pzp oraz sporządzanie korekt planu zamówień publicznych;

prowadzenie rejestrów finansowych wydziału oraz harmonogramów płynności finansowej;

dokonywanie czynności kontrolnych, monitorowanie dokumentów finansowych wydziału i nadzór nad ich prawidłową realizacją;

obsługa recepcyjna korespondencji Wydziału Polityki Gospodarczej;

organizowanie spotkań oraz obsługa delegacji Dyrektora Wydziału polityki Gospodarczej;

obsługa urządzeń biurowych;

prowadzenie i nadzór nad rejestrami ewidencyjnymi w zakresie działalności wydziału;

prowadzenie oraz nadzór nad dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością;

prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, w tym publikacja i anonimizacja wniosków oraz odpowiedzi o udzielenie informacji publicznej oraz publikacja zarządzeń dotyczących spraw wydziału;

współpraca przy przygotowywaniu projektów budżetu wydziału, zmian do budżetu oraz sprawozdań z realizacji budżetu wydziału a także współpraca przy przygotowywaniu wniosków do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmian do WPF;

prowadzenie rejestracji pomocy publicznej realizowanej przez GMG w dedykowanych systemach oraz publikacja wykazów z pomocy publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej;

współpraca z pracownikami referatów Wydziału Polityki Gospodarczej w zakresie wykonywanych czynności administracyjno-technicznych.

 

Kandydatom/kandydatkom oferujemy:

umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy lub na czas nieokreślony;

wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo,/w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,Sporadycznie występuje konieczność pracy w innych godzinach niż przewidziane w Regulaminie pracy

miejsce pracy: Urząd Miejski w Gdańsku;

specyfika pracy: praca biurowa,

wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 4300,00 – 4500,00 zł brutto, w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji,/zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych/,

dodatek stażowy/zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych/,

dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”/zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,

przewidywany termin zatrudnienia: luty/marzec 2024 r.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

Curriculum Vitae (CV);

list motywacyjny;

kserokopia dyplomu ukończenia studiów;

kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy potwierdzające staż pracy;

inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności;

wypełnione i podpisane oświadczenie zgodnie ze wzorem znajdującym się na stronie www.gdansk.pl/praca

* w przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

Wzór oświadczenia do pobrania (51.5 KB, doc) 

Dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie pracy lub nauki  za granicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku prawnego, na podstawie którego świadczona była praca za granicą.

 

Dalsze etapy rekrutacji zostaną przeprowadzone w następujący sposób:

Kandydaci/kandydatki spełniający/ce wymagania niezbędne, zakwalifikowani do kolejnego etapu, otrzymają zaproszenie do udziału w spotkaniu rekrutacyjnym, które odbędzie się w siedzibie Urzędu lub z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. Jednocześnie kandydaci zostaną poinformowani o  planowanym przebiegu spotkania, w tym o wykorzystywanych podczas naboru narzędziach rekrutacyjnych. 

 

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przekroczył 6%.

 

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Gdańsku, z siedzibą 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12.

Dane kontaktowe:- ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk,- tel. +48 58 524-45-00,- e-mail: umg@gdansk.gda.pl.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iod@gdansk.gda.pl.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji na stanowiska pracy w Urzędzie.

Dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.

Okresy przechowywania Państwa danych osobowych:

w przypadku wygrania naboru Państwa dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej,

dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, na potrzeby której została wyrażona zgoda,

dokumenty aplikacyjne spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym został przeprowadzony nabór,

dokumenty aplikacyjne nie spełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze zostaną zniszczone w sposób mechaniczny przez Wydział Kadr i Organizacji po upływie miesiąca od daty wpływu dokumentów do Urzędu.

Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu na okres co najmniej 3 miesięcy. Państwa dane osobowe są przekazywane podmiotom przetwarzającym w związku z realizacją umów zawartych przez Urząd Miejski w Gdańsku, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np. dostawcom usług IT.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno nastąpić w trybie analogicznym jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa jest obligatoryjne. Zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji. Podanie pozostałych danych (nie objętych wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze) jest dobrowolne, jednak zaniechanie ich podania utrudni realizację procesu rekrutacji.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

 

Do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci/kandydatki, którzy/re:

złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty

spełniają wszystkie wymagania niezbędne

 

Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 – pokój nr 40 w zamkniętych kopertach lub przesyłać na adres:

Urząd Miejski w Gdańskuul. Nowe Ogrody 8/1280-803 Gdańsk

z następującą adnotacją:

„nabór na stanowisko urzędnicze:

Podinspektor/Inspektor w Wydziale Polityki Gospodarczej

K 25/24

w terminie od 01.02.2024 r. do 15.02.2024 r., decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

Informacje o wyniku naboru prowadzonego na zasadzie jawności i konkurencyjności zostaną upowszechnione w BIP www.gdansk.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Informujemy, że nadsyłanych ofert nie zwracamy.

 

Skontaktuj się Podziel się

Podobne ogłoszenia

 • Sprzątaczka
  Mokotów (Mazowieckie)
  Opis oferty pracy:Zatrudnimy osobę na stanowisko woźnej na 1/4 etatu (10 h/tydzień). Praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 9:30. Zatrudnienie od już.Wymagania:- umiejętność łatwego nawiązywania kontaktu ze współpracownikami, rodzicami i...
 • Pomoc nauczyciela
  Bielsko-Biała (Śląskie)
  Opis oferty pracy:Poszukuję pracownika na stanowisko pomoc nauczyciela na pełny etat.Praca w godzinach 8:00-16:00. Oferta dotyczy roku szk. 2024/25 od 01.09.2024 r.Wymagania:Predyspozycje do pracy z małymi dziećmi; umiejętność pracy w zespole i współ...
 • Specjalista
  Drobnin (Wielkopolskie)
  Opis oferty pracy:Stanowisko: starszy księgowyWymagania:Wymagania kwalifikacyjne: wykształcenie wyższe (ukończenie studiów potwierdzone dyplomem umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku) – staż pracy 2 lata lub wykształcenie średnie (średnie lu...